REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ INTERNET

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez 3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o. pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, KRS 0000665178, REGON 366639069, NIP 8971835846 wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail biuro@botmanposter.pl
 2. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego (dalej zwanymi odpowiednio: „Usługodawcą” oraz „Klientem”).
 3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 4. Składając zamówienie w Serwisie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem www.botmanposter.pl
 2. Serwis – strona internetowa www.botmanposter.pl zawierająca platformę pozwalającą na wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów w ramach wykupionej Usługi, stworzona przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu, którym jest:
  3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o. pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, KRS 0000665178, REGON 366639069, NIP 8971835846
  Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
  – adres pocztowy: 3S FINANCIAL GROUP sp. z o.o. pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, KRS 0000665178, REGON 366639069, NIP 8971835846
  – numer telefonu i/lub faksu: 889-220-990
  – adres poczty elektronicznej: biuro@botmanposter.pl
 4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;
 9. Lead – dane kontaktowe potencjalnych klientów wyszukanych i pozyskanych przez Bota w procesie przedsprzedażowym;
 10. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa polegająca na wyszukiwaniu i pozyskiwaniu Leadów, o których informacje przekazywane są Klientowi w celu udostępnienia im oferty Klienta lub nawiązania współpracy gospodarczej;
 11. Bot – narzędzie (oprogramowanie) stworzone przez Usługodawcę dedykowane do wyszukiwania i pozyskiwania Leadów – w oparciu o kontakty Klienta w danych serwisach społecznościowych – w celu zrealizowania Usługi;
 12. Okres Abonamentowy – okres 1-miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny lub 12-miesięczny, począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta;
 13. Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego, oraz rodzaju produktu.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 15. Rozporządzanie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 17. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

§ 3
Warunki zawarcia umowy

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie pod adresem: www.botmanposter.pl
 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 5. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.
 6. Instrukcja uruchomienia Bota oraz instrukcja obsługi Bota dostępne są w serwisie internetowym pod adresem: www.botmanposter.pl

§ 3
Ceny i Płatności

 1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
 2. Jeżeli stałe zlecenie płatnicze jest dostępne i Klient wybierze tę formę płatności, Usługodawca zostaje upoważniona do obciążenia konta Klienta z tytułu zamówień wysłanych w dniu lub po dniu ich zapłaty, a Klient zobowiązuje się zapewnić wystarczające środki na swoim koncie. W przypadku braku środków na koncie Usługodawca nie zrealizuje usług.
 3. Jeżeli po upływie Okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany, a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
 4. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu: Stripe.

§ 5
Prawa Autorskie

Treści zamieszczone na Serwisie, Bot oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży, powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.


§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Usługi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia przekazane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niewykorzystanie formularza w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o bezskuteczności odstąpienia.
 5. Konsument ma prawo zrezygnować z subskrypcji wykupionego pakietu z zachowaniem terminu do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, przy czym dostęp do narzędzia będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne i środki nie będą zwracane z tytułu niewykorzystania w całości okresu narzędzia. Dodatkowo jeśli klient nie zachowa okresu wypowiedzenia to nie przysługuje mu zwrot jakichkolwiek środków, a kolejna opłata za użytkowanie narzędzia zostanie pobrana z konta.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

§ 7
Warunki świadczenia usług

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej Chrome – w najnowszej wersji dostępnej na dzień 10.05.2022 r.
 2. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie

§ 8
Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na wyszukiwaniu i pozyskiwaniu klientów, przy wykorzystaniu Bota, o których informacje przekazywane są Klientowi w celu udostępnienia im oferty Klienta lub nawiązania współpracy gospodarczej.

§ 9

 1. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.
 2. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawce porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
 3. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej pomoc@botmanposter.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu.

§ 10
Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Usługodawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad fizycznych lub prawnych.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres biuro@botmanposter.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie, opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia, podanie wersji i nazwy przeglądarki
  internetowej na której występuje wskazany problem.
 5. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca, tj. 3S Financial Group Sp. Z o.o.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z: Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych; Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 5. W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, numer NIP.
 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i plików cookies. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

§ 12
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki

Załącznik 1:
https://botmanposter.pl/download/Formularz-odstapienia-od-umowy-BOTMANPOSTER.pdf

Załacznik 2:
https://botmanposter.pl/download/Wzo%CC%81r-formularza-reklamacyjnego.pdf